24 فروردین 1402

آیا بی خوابی میتواند باعث افزایش وزن شود؟

آیا بی خوابی میتواند باعث افزایش وزن شود؟
میخواستم بدونم چقدر خواب روی افزایش یا کاهش وزن تاثیر دارد

پاسخ مربی سایت :
0

بله، در تحقیقی نشان داده شد پساز ۵ روز کمخوابی سبک ( ۵ ساعت در شبانهروز افراد میانگین حدوداً ۱ کیلوگرم وزنشان افزایش پیدا کرد

 اما توجه کنید که این افزایش وزن مستقیم بهخاطر خواب نیست، فقط بهخاطر تعادل دریافت و مصرف کالری است و معنای این جمله چیست؟ در این تحقیق افراد پساز کمخوابی مصرف انرژیشان تا حدود ۵افزایش پیدا کردکه طبیعی است چون اگر بیدار باشید کالری بیشتری هم میسوزانید تا اینجای کار شرکتکنندگان باید وزنشان کاهش پیدا میکرد اما بیخوابی باعث شد کالری دریافتی و خوردن غذای آنها )بهخصوص در وعده ی شام(بهقدری بیشتر شود که علاوهبر جبران ۵% انرژی مصرفشده، بازهم در مازاد کالری قرار گرفتند و افزایش وزن پیدا کردند.

پس بیخوابی باعث افزایش وزن میشود به این دلیل که اشتهای شما را افزایش میدهد و شما با خوردن غذای بیشتر، هم انرژی سوزانده شده را جبران میکنید هم وزنتان افزایش پیدا میکند.

 بهعنوان یک توصیه، اگر مجبور به کمخوابی در دوران رژیم غذایی شدید، سعی کنید که حواستان به غذایی که میخورید و کالری دریافتیتان باشد چراکه در شرایط بیخوابی شما بیشتر مستعد پرخوری هستید.

 و از طرفی هم فراموش نکنید در دوران کمخوابی و خستگی کنترل کردن خودتان سختتر از حالت عادی است پس سعی کنید خوابتان را بهعنوان یک عنصر کلیدی رعایت رژیم غذایی تنظیم کنید.

پس بی خوابی علاوه بر اینکه شما را پرخورتر می کند کنترل شما را روی خودتان کاهش می دهد، که هر دوی این ها باعث دریافت کالری بیشتر و افزایش وزن می شود

 

منبع: PMID/23459616/

   

 

 

صحبت ها و ادعاها و فرضیات باید بر اساس تحقیقات و مطالعات علمی باشد و دارای رفرنس معتبر، برای همین ما برای تمام گفته ها و نوشته هایمان منبع معتبر داریم و "افراد" "مدرک و درجه ی تحصیلی" حتی "کتاب ها" منبع علمی نیستند