24 فروردین 1402

چگونه حجم تمرین را افزایش دهیم که بیشترین سود و نتیجه را داشته باشد؟

چگونه حجم تمرین را افزایش دهیم که بیشترین سود و نتیجه را داشته باشد؟
سلام میخواستم بدونم بهترین راه برای افزایش حجم تمرین چیست و چجوری حجم تمرینم رو افزایش بدمم ؟

پاسخ مربی سایت :
0

بر اساس بهترین تحقیق انجامشده در این زمینه، بهترین روش افزایش ۲۰ درصدی یا مقداری کمتر یا شاید بیشتر) به نسبت حجم تمرین قبلی فرد است.

 مطالعهای که راجعبه آن صحبت کردهایم بهترین مطالعهای است که تاکنون انجامشده در این مطالعه که بر روی افراد باسابقه انجام شد بهطور خلاقانهای هر فرد را با خودش مقایسه کرد یعنی یک پا را با یک روش حجم تمرین افزایش داد و پای دیگر را با روشی دیگر، وقتی شما در تحقیق هر فرد را با خودش مقایسه میکنید باعث میشود تفاوتهای ژنتیک، از بین برود و نتایج معتبرتری به شما داده شود.

 روش افزایش یکسان ست بدون در نظر گرفتن شرایط قبلی فرد. این روش که روی یک پای شرکتکنندگان انجام شد، بدون در نظر گرفتن اینکه فرد قبلاز شروع تحقیق با چه حجم تمرینی (چند ست) برای عضله ی پای خود تمرین میکرده است بهطور یکسان حجم تمرین همه شرکتکنندگان را در یک پا به ۲۲ ست رساند )یک فرد شاید ۱۰ ست افزایش داشت یک فرد ۵ ست) 

روش افزایش ۲۰ درصدی ست به نسبت حجم تمرین قبلی فرد. در این روش پای دیگر فرد با در نظر گرفتن اینکه چند ست انجام میداده، ۲۰ درصد افزایش داده شد بهطور مثال اگر فرد قبلاز تحقیق برای عضلهی پای خود ۱۰ ست انجام میداد حالا ۲ ست افزایش پیدا میکند و فرد دیگری که ۱۵ ست انجام میداد ۳ ست افزایش پیدا میکرد.

 شرکتکنندگان به مدت ۸ هفته و هفتهای ۲ جلسه حرکات جلو پا و پرس تک پا را انجام دادند.

 بعد از اتمام تحقیق نتایج نشان داد گروهی که حجم تمرین قبلی در نظر گرفته میشد و ۲۰ درصد افزوده میشد. بهطرز قابلتوجهی عضله بیشتری بدست آورد( 2برابر، ۵ درصد گروه اول، و ۱۰ درصد گروه دوم رشد داشتند

پس طبق این تحقیق فوقالعاده، برای افزایش حجم تمرین بهتر است حدوداً ۲۰ درصد به نسبت حجم تمرین قبلی، تعداد ست را افزایش دهید.

منابع:PMID/32108724

صحبت ها و ادعاها و فرضیات باید بر اساس تحقیقات و مطالعات علمی باشد و دارای رفرنس معتبر، برای همین ما برای تمام گفته ها و نوشته هایمان منبع معتبر داریم و "افراد" "مدرک و درجه ی تحصیلی" حتی "کتاب ها" منبع علمی نیستند