برنامه تمرینی بدنسازی
03 مرداد 1402

سیم کش تک از بالا تک دست

 سیم کش تک از بالا تک دست
  • عضله هدف
  • نام لاتین

    single arm cable crossover

  • سطح تجربه متوسط
  • عضله دوم درگیر عضله رومبوئید، لت
  • اجرای حرکت با : دستگاه
  • نوع انجام هل دادن

 سیم کش تک از بالا تک دست