22 مهر 1402

پشت بازو سیم کش پوش داون با میله v

 پشت بازو سیم کش پوش داون با میله v
  • عضله هدف
  • نام لاتین

    V-Bar Pushdown

  • سطح تجربه مبتدی
  • عضله دوم درگیر -
  • اجرای حرکت با : دستگاه
  • نوع انجام هل دادن

پشت بازو سیم کش پوش داون با میله v

 پشت بازو سیم کش پوش داون با میله v